Historia om Smedbyn


De åtta husen i Faktoribyn från mitten av 1700-talet står således fortfarande kvar på sin ursprungliga grund, vilket är det unika med denna by. Byn var alltså den första stadsbebyggelsen i Huskvarna, den första stadskärnan, och som efter mitten av 1700-talet kallas för Smedbyn.

Här hade smederna såväl boningshus som plats för smedja, gris, höns och “kålgård”, ibland även ett par “kreatur”.

Text av Gunborg Lindahl, Huskvarna Hembygdsförening

Huskvarna Hembygdsförening disponerar två lägenheter i Smedbyn. De är inredda på gammalt vis och i en av lägenheterna är köket inrett som stockmakarverkstad. Hembygdsföreningen har Öppet hus med visningar vid Fallens dag i slutet av augusti och Första advent vid Jul i Smedbyn. De har även öppet några timmar varje dag. Åke brukar ofta vara på plats.

Ett litet stycke från lägenheterna ligger Appelbladska smedjan. Huskvarna Hembygdsförening fick smedjan som gåva år 1928. I smedjan finns en fullt utrustad smedja från en gången tid.
             

Redan år 1608 omtalas vapentillverkning i Jönköping med omnejd och 1620 lades grunden till Jönköpings faktori. Vid slutet av århundradet var det ett av de sex faktorier i landet som lydde under krigskollegiet eller direkt under konung Carl XI.

Det skärpta utrikespolitiska läget vid denna tid föranledde ökat rustningskrav. Emedan vattenkraften i Dunkehalla- och Dummeån hade blivit så otillräcklig att “borrvinnar” ofta stod stilla långa tider, överflyttades viss tillverkning till Husqvarna. Eftersom Husqvarnaån tycktes ha bättre betingelser för vidare utveckling anlades här pipborrar- och slipverkstäder. Detta medförde att bostadsbeståndet också måste utökas.

Text av Gunborg Lindahl, Huskvarna Hembygdsförening

År 2019 gjordes de inspelningar av företaget Oblectum. Historian hur Smedbyn växte fram och hur folk levde… och mycket mer!

Klicka gärna på mikrofonen för att lyssna på inspelningarna om Smedbyn!

På initiativ av faktor Billing gjorde landshövding Erik Dahlberg en framställan hos konung Carl XI om att få uppföra “våningar” (bostäder). Konungen godkände Billings förslag och befallde landshövdingen 1689 att realisera initiativet och att inkomma med kartskiss över 40 hantverkarhus, faktorbostad och kapell med kyrkogård.

Södergården, liksom tidigare Norrgården, förvärvades av kronan och byggnationen kunde påbörjas 1694. I och med detta räknas Erik Dahlberg som grundläggare och skapare av Husqvarna. Emellertid hade husen uppförts av dåligt virke och var obeboeliga redan 1736.

Sedan kronan år 1757 överlåtit gevärsfaktoriet i privat ägo till Överdirektör Fredrik Ehrenpreuss, lät denne på egen bekostnad sätta upp sex nya byggnader för faktorihantverkarna. Husen täcktes med torvtak. Varje hus innehöll fyra “våningar”, om vardera ett rum och kök, samt två förstugor. Dessa färdigställdes år 1759. Ytterligare två hus uppfördes.

Text av Gunborg Lindahl, Huskvarna Hembygdsförening

Ursprungsplanen för Smedbyn ritades av lantmätaren Dücker 1692 på uppmaning av landshövdingen Erik Dahlberg.

Faktoriet förblev i Ehrenpreusska släkten till 1821, därefter övertog Sturesläkten fram till 1867. Det var detta år som faktoriet ombildades till Husqvarna Vapenfabriks AB.
Kronan var fortfarande huvudbeställare av vapen. Men efter alla krig, trodde man på 1870-talet att “den eviga fredan” skulle komma. Därför ville de dåvarande ledarna se om “sitt hus” för nya tillverkningar.

Mannen som blev det nya Husqvarnas skapare var Wilhelm Tham. Han tillträdde sin tjänst år 1877 och under hans fasta, ledande hand utvecklades företaget mycket snabbt. Brukspatron Wilhelm Tham var en märklig man som satte sin prägel på hela samhället. Nu behövde inte smederna sina smedjor längre. De började arbeta på “fabriken”. Smedbyn blev endast bostadsområde. Några smedjor har dock bevarats för eftervärlden. En av dem, Appelbladska smedjan, är autentiskt inredd med alla sina verktyg, eldhärd, smideshärd och bälg.

Text av Gunborg Lindahl, Huskvarna Hembygdsförening

Smedbyn mättes upp av A. Karlsson 1937 och tog hjälp av E. Gröndahl med att rita upp Smedbyn.

Konstnärer och hantverkare i Smedbyn på 1980-talet. Fr. v: Lasse Ahlström, Ove Imland, Sunni Pettersson, Atso Tuvendal, Tomas Mörk, Eila Christoff, Åke Carlsson, Pelle Sjöberg, Monica Gieselman, Karin Jacobsson, Annika Hult samt galleristen Leif “Brand-Johan” Johansson.