Föreningens syfte
”Föreningen har till uppgift att verka för att kommundelen Huskvarna blir en känd och attraktiv ort att verka, bo, arbeta, handla och turista i.

I detta syfte har föreningen att
– initiera och/eller utföra samordnade aktiviteter vad gäller utveckling av Huskvarna
– främja, bevaka och informera om frågor som rör syftet med föreningen
– i övrigt fullgöra de uppgifter som medlemmarna på utlysta möten enats om”

Medlemmar –privatpersoner, föreningar och företag
”Föreningen är öppen för varje fysisk eller juridisk person, näringsverksamhet, ideell verksamhet eller föreningsverksamhet som har en tydlig förankring i eller till Huskvarna och som har intresse av att på olika sätt främja en positiv utveckling.

Hemsida: www.huskvarna-javisst.se